UBÓSTWO ENERGETYCZNE

Ubóstwo energetyczne to stan niedostatku i nie należy go mylić z brakiem dostępu do energii. Wiele najbiedniejszych gospodarstw domowych nie jest w stanie osiągnąć podstawowego standardu, jakim jest przebywanie w ciepłym i suchym domu. Przy wzroście cen energii i gazu prawdopodobny jest wzrost także skali ubóstwa energetycznego.

Więcej...

Zajęcia egzekucyjne

Pracodawca dokonuje potrąceń.   Pracownik za swoją pracę ma prawo otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości, po odliczeniu składek na ZUS i zaliczek na podatek.   Kodeks pracy przewiduje ochronę wynagrodzenia przed potrąceniami. Możliwe jest jedynie dokonanie potrąceń w ustawie przewidzianych.   Z wynagrodzenia za pracę podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne nakładane na pracownika przez pracodawcę.   Pracodawca dokonuje potrąceń jedynie na wniosek wierzyciela po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego (wyrok sądu czy ugoda opatrzona w klauzulę wykonalności). Nie ma więc konieczności wszczynania postępowania komorniczego i ponoszenia związanych z tym kosztów (w całości ponoszonych przez dłużnika).   W przypadku zastosowania trybu z art. 88 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika o zajęciu wynagrodzenia w formie pisemnej. Pracodawca musi wskazać wierzyciela, tytuł

Więcej...

Biało-czerwona

Nawiązując do tytułu, wspomnę o moim konkursie „selfiezbiałoczerwoną”, który ogłosiłam wspólnie z Burmistrzem Dzielnicy Praga-Północ Wojciechem Zabłockim na stronie . Domyślacie się, że konkurs ma związek z przypadającym 2 maja Świętem Flagi, kiedy to rozdajemy biało- czerwone flagi i przypominamy historię barw narodowych. To polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja, które jest Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja. Ma ono też na celu podkreślenie rangi przypadającego tego dnia Światowego Dnia Polonii. Pamiętajmy, aby tego dnia ubierać nasze okna i balkony w biało-czerwone barwy.

Więcej...