UBÓSTWO ENERGETYCZNE

Ubóstwo energetyczne to stan niedostatku i nie należy go mylić z brakiem dostępu do energii.

Wiele najbiedniejszych gospodarstw domowych nie jest w stanie osiągnąć podstawowego standardu, jakim jest przebywanie w ciepłym i suchym domu. Przy wzroście cen energii i gazu prawdopodobny jest wzrost także skali ubóstwa energetycznego.

Ubóstwo energetyczne prowadzi do:

  • negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne,
  • negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne,
  • degradacji budynków,
  • nadmiernego zadłużenia,
  • zwiększenia emisji dwutlenku węgla

Jak gmina/dzielnica może pomóc odbiorcom wrażliwym społecznie w uniknięciu wstrzymania dostaw energii elektrycznej czy gazu?

Dodatek energetyczny – przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

W okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł/miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy – przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Obecnie kwota najniższej emerytury wynosi 1 tys. zł.

O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny).

Obniżka dochodowa – o obniżkę dochodową mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, natomiast nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odbiór odpadów i nieczystości ciekłych.

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy, wyliczonych na podstawie najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia.

Bez wątpienia należy podjąć wszelkie środki, aby zapobiec ubóstwu energetycznemu, które wpływa na skalę ubóstwa w ogóle oraz na poziom wykluczenia społecznego.

Zbigniew Zalas